Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj nabízím obcím využívání služeb e-Governmentu

26. 01. 2016

Dvě desítky zástupců měst a obcí Libereckého kraje využily nabídku Libereckého kraje seznámit se s možnostmi e-Governmentu. Projekt, který byl koncem minulého roku uveden do ostrého provozu, nabízí široké možnosti využití pro veřejnou správu, obce i organizace. 
  
S možnostmi a výstupy e-Governmentu se zájemci seznámili na semináři, který pro ně Liberecký kraj připravil a jenž se konal pod záštitou Marka Pietera, náměstka hejtmana. V první části jim byla představena hostovaná elektronická spisová služba, krajská digitální spisovna a další projekty připravované v rámci e-Governmentu, např. úplné elektronické podání, open data aj. Tato část byla určena především starostům a úředníkům obcí I. a II. typu. Druhá část semináře představila možnosti využití digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje pro města, obce a příspěvkové organizace Libereckého kraje.

„Poté, co se mohli zájemci seznámit s projektem na semináři, s ním nyní začneme objíždět města a obce a představíme jeho možnosti i výhody. Samozřejmě nás mohou sami zájemci také oslovit a rádi jim nabízené služby představíme,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana LK pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky  

Projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ Liberecký kraj úspěšně skončil na konci listopadu roku 2015.  Je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, celkové výdaje činí 113.800.000 Kč, z toho Liberecký kraj obdrží dotaci ve výši 85 %.

V rámci první části projektu bylo vybudováno Technologické centrum pro Liberecký kraj v celkové hodnotě 32.000.000 Kč, které je nositelem konceptu eGovernmentu. Technologické centrum slouží pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění komunikace s uživateli (tj. obcemi, příspěvkovými organizacemi, krajem a veřejností) a ostatními složkami státní správy. Do Technologického centra byly dále implementovány další části projektu v celkové hodnotě 45.000.000 Kč a to: „Digitalizace a ukládání“ (pořízení Krajské digitální spisovny, Krajského digitálního repozitáře, a souvisejícího softwarového vybavení); díky této části je Liberecký kraj schopen ukládat a uchovávat data a dokumenty, do vyhrazené kapacity 16TB. Dále byla vytvořena „Digitální mapa veřejné správy Libereckého kraje“ v celkové hodnotě 23.600.000 Kč.

Druhá část projektu byla zaměřena na „Digitalizaci knihovního fondu“. Digitalizován byl především knihovní fond Krajské vědecké knihovny Liberec. Byly však digitalizovány i některé sbírky dalších regionálních subjektů (Muzeum Českého ráje Turnov, Oblastní galerie Liberec, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa a Severočeské muzeum Liberec). Celkem bylo zdigitalizováno více než 1.000.000 stran dokumentů, cenných písemností, fotografií, časopisů a ostatních publikací vztahujících se k regionu. To vše za 10.000.000 Kč. 
Hlavním cílem projektu byla modernizace územní veřejné správy v Libereckém kraji. Projekt přispívá ke zjednodušení a zrychlení výkonu veřejné správy pro občany, podnikatele, příspěvkové organizace i obce.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215