Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj získá zpět více než 16 mil. Kč za prominutý odvod a penále za pochybení v projektu Revitalizace školních hřišť

15. 01. 2014

Libereckému kraji bylo 23. 12. 2013 doručeno rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, kterým došlo k částečnému prominutí odvodu ve výši 8.131.171 Kč z celkového odvodu ve výši 8.559.127 Kč vyměřeného platebním výměrem Finančního úřadu v Liberci.

Zároveň došlo k částečnému prominutí penále ve výši 8.490.363 Kč z celkového penále ve výši 8.559.127 Kč, rovněž vyměřeného platebním výměrem FÚ LK.

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti Libereckého kraje, odboru školství, ekonomického a právního, jejímž cílem bylo minimalizovat negativní dopady na rozpočet kraje. Odvod a penále byly vyměřeny na základě kontroly NKÚ a daňové kontroly Finančního úřadu v Liberci, kterými bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“ financovaného z fondu EHP a Norska.

„Konkrétně se jednalo o chybu při zadávání zakázky. V květnu loňského roku podal Liberecký kraj žádost o prominutí odvodu a penále. V této žádosti bylo vysvětleno a zdůvodněno zadání zakázky. Dále bylo vysvětleno, že předmět zakázky byl řádně proveden a dodnes slouží svému účelu. Jedná se o vybavení dětských hřišť houpačkami, lavičkami, prolézačkami a podobně. Pochybení v zadání nebylo podle kraje zásadní a nikoho nediskriminovalo,“ doplnil hejtman.

Na základě tohoto rozhodnutí bude LK vrácena prominutá částka, a to v celkové výši 16.621.534 Kč.

Připsáním této částky zpět na účet kraje se sníží finanční újma, která kraji zaplacením odvodu a penále vznikla, a kterou vymáhá po odpovědných osobách občanskoprávní žalobou, z částky 17.118.254 Kč na částku 496.720 Kč. (Náhradu škody vymáhá kraj po některých zaměstnancích úřadu a některých bývalých radních.)

„Proto rada kraje rozhodla o částečném zpětvzetí žaloby co do částky 16.621.534,-Kč (součet prominutého odvodu a penále) s tím, že k částečnému zpětvzetí dojde až po připsání zmíněné prominuté částky na účet Libereckého kraje,“ upozornil hejtman.  

Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=TVmNIyRd_eg

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588