Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Návrh rozpočtového výhledu kraje na období let 2018 – 2021 počítá s růstem příjmů i výdajů o více než 300 mil. Kč v příštím roce

06. 09. 2017

Rada Libereckého kraje na svém včerejším zasedání odsouhlasila návrh střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021. Po schválení zastupitelstvem kraje se pak stane stěžejním podkladem pro sestavení návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018.

Návrh rozpočtového výhledu kraje počítá s celkovými příjmy a výdaji pro rok 2018 ve výši 3 132,69 mil. Kč, což znamená oproti roku 2017 nárůst o více než 300 mil. Kč, konkrétně 304,61 mil. Kč. „Na příjmové stránce má na tomto razantním navýšení téměř výhradně podíl očekávané navýšení daňových příjmů kraje pro rok 2018, a to rovných 300 mil. Kč. Příjmy ze sdílených daní jsou pro kraj rozhodujícím příjmem a podílí se na celkových plánovaných příjmech v rámci rozpočtového výhledu, respektive návrhu rozpočtu téměř 95%,“ vysvětluje Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Celkové předpokládané výdaje jsou pro rok 2018 plánovány v totožném objemu jako příjmový rámec, tj. ve výši 3 132,69 mil. Kč, tedy s vyrovnaným saldem. Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu byl limitujícím faktorem reálný a dosažitelný příjmový rámec a výdajovými prioritami byly, tak jako vždy, alokace finančních prostředků na úhrady smluvních a obdobných závazků kraje, včetně splátek úvěrů, a na zajištění dostatečných zdrojů pro financování krajských příspěvkových organizací, prostřednictvím kterých zajišťuje Liberecký kraj „své“ veřejné služby. Právě příspěvkové organizace tvoří objemově nejvýznamnější kapitolu rozpočtu kraje, kam je pro rok 2018 navržen finanční objem 1 043,45 mil. Kč. Vedle těchto prostředků ještě byly vytvořeny rezervy ve výši 28,55 mil. Kč na navýšení platů avizované dosluhující vládou. Bez této rezervy si mají příspěvkové organizace oproti roku 2017 polepšit o 66,5 mil. Kč.

Druhou finančně nejobjemnější kapitolou jsou působnosti kraje, které jsou na úrovni 750,89 mil. Kč, přičemž největší položku v nich činí výdaje na autobusovou a drážní dopravu s částkou 600 mil. Kč, kde je nárůst o 70 mil. Kč.

Návrh také v roce 2018 počítá s výdaji na evropské projekty. „Pouze spolufinancování kraje představuje částku 301 mil. Kč. V neposlední řadě je již v navrhovaném výhledu kraje na celé období let 2018 – 2021 počítáno s částkou 100 mil. Kč do Dotačního fondu kraje,“ dodává statutární náměstkyně Volfová.

„Nezapomínáme ani na investice. V rozpočtu kraje pro příští rok na ně máme navrženo 606 mil. Kč. Budeme pokračovat v rekonstrukcích silnic z IROPu, ale i ve vybudování center odborného vzdělávání,“ uzavírá hejtman Martin Půta.

Bc. Žitná (Dědková) Markéta
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624