Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nově zvolená rada kraje podpořila návrh rozpočtu Libereckého kraje

30. 11. 2016

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 29. listopadu podpořila návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017, který odsouhlasili bývalí radní. Definitivně jej tak podstoupila beze změny k projednání zastupitelstvu kraje. To jej bude schvalovat na svém zasedání 20. prosince 2016. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 2.828 mld. Kč a výdaji 2.731 mld. Kč. Přebytek ve výši 96.9 mil. Kč bude použit na další úhradu zděděných úvěrů. 

„Hlavním zdrojem vlastních příjmů kraje jsou dlouhodobě a téměř výhradně příjmy daňové. Při stanovení objemu daňových příjmů, se kterými bude možné počítat v roce 2017, byly zohledněny skutečnosti roku 2015, vývoj příjmů kraje v období leden až říjen 2016, současně s přihlédnutím k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR,“ uvádí statutární náměstkyně Jitka Volfová, pověřená řízením resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky. V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou stanoveny tyto příjmy ve výši 2.660 mil. Kč, což je o 200 mil. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2016.

Při přípravě návrhu rozpočtu byly prioritně zajištěny výdaje na investice a pokrytí základních veřejných služeb kraje. Školy, domovy důchodců, ústavy sociální péče, kulturní a další organizace obdrží celkově o 69 mil. Kč více, nejvíce si polepší zaměstnanci příspěvkových organizací v sociálních službách, kde je navrženo navýšení příspěvku o 18 mil. Kč, a to především v oblasti platů. Organizacím zůstanou také úspory, ke kterým dochází díky nákupům energií na komoditní burze a náklady za pojištění, které bude nově centrálně zajišťovat a hradit kraj. Na pravidelnou letní a zimní údržbu silnic je vyčleněno o 15 mil. Kč více, dalších 100 mil. Kč půjde na celoplošné opravy silnic. Tato suma ale není konečná, během roku bude ještě navýšena o dotační zdroje, jako tomu bylo i v minulých letech.

„V oblasti investic je navíc v rozpočtu, vedle projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec ve výši 50 mil. Kč, pamatováno je i na rozvoj Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, a to částkou 30 mil. Kč, na opravy a modernizaci školských budov je vyčleněna částka přes 50 mil. Kč, na celoplošné opravy silnic 100 mil. Kč,“ popisuje dále náměstek Marek Pieter, pověřený řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek. V rozpočtu se také počítá s 232 mil. Kč na financování spoluúčasti a předfinancování nových, zejména investičních projektů podporovaných z fondů EU (silnice, zateplení budov, centra odborného vzdělávání, školy bez bariér, transformace sociálních zařízení v kraji, podnikatelský inkubátor atd.).

K těmto výdajům nad rámec předchozího roku bude kraj od roku 2017 financovat činnost převzatého Dětského centra Sluníčka od města Liberec, na které je v rozpočtu kraje vyčleněno 23,5 mil. Kč, dalších 6 mil. Kč budou představovat dotace k programu ministerstva vnitra pro jednotky požární ochrany.
 

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2017

                                                                              v tis. Kč

SR 2016

ukazatel

NR 2017

2.461.000,0

daňové příjmy celkem

2.661.000,0

2.460.000,0

podíl kraje na sdílených daních

2.660.000,0

1.000,0

správní poplatky

1.000,0

61.188,0

nedaňové příjmy celkem

68.120,0

29.688,0

odvody příspěvkových organizací

30.820,0

1.200,0

úroky z bankovních účtů

500,0

0,0

přijaté splátky půjčených prostředků 

0,0

18.000,0

podíl na poplatcích z odběrů podzemních vod

18.000,0

12.300,0

ostatní nedaňové příjmy

18.800,0

67.888,7

příspěvky z jiných rozpočtů

98.960,7

63.118,7

státní rozpočet

67.590,70

24.770,0

rozpočty obcí

31.370,0

2.610.076,7

PŘÍJMY KRAJE CELKEM

2.828.080,7

 

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2017

                                                                                     v tis. Kč

SR 2016

kap.

název kapitoly

NR 2017

28.361,82

910

zastupitelstvo

29.496,96

255.021,85

911

krajský úřad

258.091,53

17.207,00

912

účelové příspěvky PO

26.317,00

907.840,00

913

příspěvkové organizace

976.800,00

646.749,25

914

působnosti

663.582,31

88.743,71

917

transfery

92.196,15

24.600,00

919

pokladní správa

26.600,00

220.455,88

920

kapitálové výdaje

308.597,00

206.206,19

923

spolufinancování EU

231.817,00

116.875,00

924

úvěry včetně financování

114.375,00

4.016,00

925

sociální fond

6.207,75

67.000,00

926

dotační fond

67.000,00

5.000,00

931

krizový fond

5.000,00

18.000,00

932

fond ochrany vod

18.000,00

4. 000,00

934

lesnický fond

4.000,00

2.610.076,70

x

výdajový rámec rozpočtu celkem

2.828.080,70

 

SR = schválený rozpočet
NR = návrh rozpočtu

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624