Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt e-Government v Libereckém kraji nabídne unikátní mapu i zdigitalizované cenné písemnosti

03. 12. 2015

Liberecký kraj úspěšně ukončil projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“. Jeho realizace trvala od konce roku 2010 a zahrnovala vybudování Technologického centra pro LK a Digitalizaci knihovního fondu. Projekt spolufinancovala Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Celkové výdaje projektu činí 113.800.000,- Kč, z toho Liberecký kraj obdrží dotaci ve výši 85 %.

Projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“ byl rozdělen na dvě části. V rámci první části vzniklo Technologické centrum pro Liberecký kraj v celkové hodnotě 32.000.000,- Kč, které je nositelem konceptu eGovernmentu. Technologické centrum slouží pro provozování aplikací a systémů, ukládání dat a zajištění komunikace s uživateli (tj. obcemi, příspěvkovými organizacemi, krajem a veřejností) a ostatními složkami státní správy. Centrum je navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší nároky a požadavky uživatelů, se zvláštním zřetelem na dostupnost a bezpečnost uložených dat.

Do Technologického centra byly dále začleněny další části projektu v celkové hodnotě 45.000.000,- Kč a to:

  • „Digitalizace a ukládání“ (pořízení Krajské digitální spisovny, Krajského digitálního repozitáře, a souvisejícího softwarového vybavení); díky této části je Liberecký kraj schopen ukládat a uchovávat data a dokumenty, do vyhrazené kapacity 16TB (možnost rozšíření až na 80TB).
  •  „Integrace vnitřního systému Krajského úřadu“; v rámci této části se řešila problematika vnitřního systému chodu úřadu, zejména provázanost používaných softwarových aplikací.
  • „Elektronická spisová služba“;  umožňuje zavedení hostované elektronické spisové služby pro krajský úřad, příspěvkové organizace i města a obce Libereckého kraje splňující požadavky vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
  • „Datový sklad“, předmětem bylo vytvoření datových tržišť regionálních statistik a vytvoření jednotného datového skladu.

V rámci projektu vznikla také „Digitální mapa veřejné správy Libereckého kraje“ v celkové hodnotě 23.600.000,- Kč. Pomocí této mapy je zaznamenáván právní a skutečný stav uspořádání území a je určena veřejné správě i občanům.

Dogotální mapa veřejné správy Libereckého kraje se vytvářela pomocí leteckého snímkování, které prováděla dvě letadla pomocí velkoformátových digitálních kamer. Bylo pořízeno celkem 28.000 snímků, 3.000 listů ortofotomapy za 90 letových hodin v průběhu 16 měsíců a v objemu zaznamenaných dat v celkovém rozsahu 60TB. Uživatelé budou moci čerpat informace o území na základě registrace a přihlášení do geoportálu digitální mapy veřejné správy na https://dmvs.kraj-lbc.cz/.

Druhá část projektu byla zaměřena na „Digitalizaci knihovního fondu“. Jednalo se především o zajištění digitalizace knihovního fondu Krajské vědecké knihovny Liberec. Byly však digitalizovány i některé sbírky dalších regionálních subjektů (Muzeum Českého ráje Turnov, Oblastní galerie Liberec, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa a Severočeské muzeum Liberec). Celkem tak bylo zdigitalizováno více než 1.000.000 stran dokumentů, cenných písemností, fotografií, časopisů a ostatních publikací vztahujících se k regionu. To vše za 10.000.000,- Kč.

V rámci projektu byl například zdigitalizován významný fond Germanik z českých zemí, který obsahuje celou řadu dokumentů v německém jazyce vztahujících se k Libereckému kraji a městu Liberec. Tento fond je v České republice ojedinělý a vypovídá o životě německých obyvatel Liberecka do roku 1945. Všechny zdigitalizované dokumenty jsou k dispozici na stránkách Krajské vědecké knihovny Liberec „kramerius.kvkli.cz“ k volnému prohlížení.

Hlavním cílem projektu byla modernizace územní veřejné správy v Libereckém kraji. Projekt přispívá ke zjednodušení a zrychlení výkonu veřejné správy pro občany, podnikatele, příspěvkové organizace i obce.

V multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje se dne 21. 1. 2016 od 9.30 hodin uskuteční prezentace výstupů projektu pro odbornou i laickou veřejnost. Projekt mimo jiných představí Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje, zodpovědný za řízení oblasti ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky. Prezentace bude zaměřena prioritně na možnosti využití části „Hostované elektronické spisové služby“ a „Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje“ pro města a obce i příspěvkové organizace Libereckého kraje. Účastníci se během prezentace dozvědí i další podrobnosti o celém projektu.  

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215