Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada odsouhlasila závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2013 a předkládá ho zastupitelům

13. 06. 2014

Rada Libereckého kraje na svém řádném zasedání dne 5. 6. 2014 odsouhlasila závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2013. Zastupitelstvu Libereckého kraje bude ke schválení předložen na jeho 6. zasedání, které se uskuteční 24. 6. 2014.  Závěrečný účet je zjednodušeně řečeno komplexním zhodnocením uplynulého roku, tedy roku 2013, a to jak na straně příjmů, tak na straně jeho výdajů.

„I v roce 2013 se musel Liberecký kraj na straně příjmů i výdajů vypořádat s nekončícími daňovými změnami zákonů. Došlo k opětovnému zvýšení tzv. snížené sazby DPH z 14% na 15%, a současně navýšení základní sazby z 20 % na 21 %, což pro kraj představovalo navýšení výdajů,“ uvádí ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Současně s touto změnou uplatňovanou od 1. 1. 2013 došlo k dalšímu snížení podílů krajů na výnosech z DPH, pro příjmy krajů, klíčové daně, a to z původních 8,92 % (v roce 2011) na7,86 %. Přitom právě DPH tvoří u krajů téměř 50 % daňových, tzn. vlastních výnosů, které jsou rozhodujícími z hlediska jejich využití při plánovaných výdajích na provoz, opravy a investice, zejména do zřizovaných středních škol, domovů důchodců, ústavů sociální péče, záchranné zdravotní služby, vlastněných silnic II. a III. třídy, muzeí, knihoven a galerií.

Celkové skutečné příjmy kraje v roce 2013 dosáhly objemu 6.796.432 tis. Kč a celkové skutečné výdaje kraje v roce 2013 dosáhly úrovně 6.901.810 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů kraje představuje za rok 2013 objem –105.378 tis. Kč. Dosažené záporné saldo hospodaření kraje je kryto finančními prostředky z dočerpání úvěrových zdrojů na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje a částečně kryto finančními „úsporami“ roku 2012.

„Na dosažených příjmech kraje za rok 2013 se jako každoročně nejvíce podílely přijaté účelové dotace od jednotlivých ministerstev, a to v celkovém objemu 4.187.241 tis. Kč. Daňové příjmy kraje dosáhly 2.256.707 tis. Kč. Zbývající část tvořily nedaňové příjmy v objemu 326.795 tis. Kč a příjmy z prodeje majetku za 25.689 tis. Kč,“ říká náměstek hejtmana Marek Pieter.

Na výdajové straně byla před Libereckým krajem výzva ve formě dofinancování nebo pokračujícího financování například těchto akcí:

 - rekonstrukce objektu „Lázní“ na Oblastní galerii Liberec, a to včetně zajištění finančních prostředků na vybavení interiérů ve výši 63.930 tis. Kč,

- uceleného projektu komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy ve výši 235.700 tis. Kč,

- realizace 4 velkých rekonstrukčních projektů v oblasti dopravy řešících povodně z roku 2010 s očekávaným podílem krajského financování ve výši 204.000 tis. Kč,

- zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v České Lípě na úrovni 50.000 tis. Kč,

- výdajů spojených s realizací projektů spolufinancovaných EU, zejména investičního charakteru, jako např. zateplení budov nebo rekonstrukcí silnic, a to v úhrnném objemu 128.845 tis. Kč.

„Výdajovou prioritou zůstalo i dostatečné finanční zajištění provozu krajských příspěvkových organizací tak, aby bylo zabezpečeno kvalitní poskytování veřejných služeb. Na provoz těmto organizacím kraj v roce 2013 poskytl finanční prostředky ve výši 915.186 tis. Kč,“ dodává Marek Pieter s tím, že další významnou položkou byly výdaje na zajištění autobusové a železniční dopravy, na kterou kraj vynaložil celkem 639.716 tis. Kč.

Z celkové bilance výdajů kraje, které v roce 2013 dosáhly úrovně 6.901.810 tis. Kč, bylo nejvíce prostředků vynaloženo na financování oblastí:

- zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání ve výši 1.943.946 tis. Kč,

- středních škol 1.153.605 tis. Kč,

- silnic ve výši 1.026.384 tis. Kč,

- zajištění silniční a železniční dopravy ve výši 639.716 tis. Kč,

- zdravotnictví ve výši 279.105 tis. Kč,

- sociální péče a sociální pomoci ve výši 229.770 tis. Kč,

- kultury a ochrany památek ve výši 162.853 tis. Kč.

V roce 2013 dosáhl Liberecký kraj kladného výsledku hospodaření po zdanění ve výši 293.083.72 tis. Kč, Zůstatky na běžných účtech kraje k 31. 12. 2013 činily 1.168.970,57 tis. Kč. Značná část prostředků je však vázána na rozpracované projekty s realizací až v roce 2014. 

Jako každý rok, tak i v roce 2013, podléhalo hospodaření kraje za rok 2013 přezkoumání Ministerstvem financí České republiky se závěrem, že v hospodaření Libereckého kraje za rok 2013 nejsou zjištěny žádné závažné nedostatky. Liberecký kraj si zajišťuje také nezávislé posouzení svých finančních a nefinančních toků a závazků prostřednictvím ratingové společnosti Moody´s Investors Service Limited, a to s potvrzeným národním ratingem na stupni Aa1.cz se stabilním výhledem.

„Jak dosažené výsledky hospodaření kraje, tak finanční zajištění téměř veškerých výdajových priorit kraje v roce 2013, považujeme za příznivé. Dá se tak říci, že loňský rok byl z tohoto hlediska úspěšný. Rada se se závěrečným účtem seznámila, podrobně jej prodiskutovala a nyní ho předkládá ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje“ uzavírá náměstek Marek Pieter.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624