Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada odsouhlasila závěrečný účet LK 2014 a předkládá ho zastupitelstvu

03. 06. 2015

Rada kraje na svém zasedání dne 2. června projednala a odsouhlasila předložený návrh Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2014. Ten zjednodušeně znamená komplexní zhodnocení uplynulého roku jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Při zpracování návrhu závěrečného účtu vycházel ekonomický odbor z dosažených skutečných výsledků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2014 uvedených ve finančních a účetních výkazech, a zjištění vnějších kontrol hospodaření kraje i výsledků vnitřních průběžných kontrol plnění rozpočtu kraje v průběhu roku 2014.

Celkové skutečné příjmy kraje za rok 2014 dosáhly objemu 7 020 574 tis. Kč (jeho výši v rozhodující míře ovlivnily, jako každoročně, přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu) a celkové výdaje dosáhly úrovně 6 996 076 tis. Kč, což představuje kladné saldo ve výši 24 498 tis. Kč.

Dle výkazu zisku a ztráty činil k 31. 12. 2014 hospodářský výsledek Libereckého kraje před zdaněním 639 098,79 tis. Kč a 632 163,22 tis. Kč po zdanění.

„Ze závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že kraj v minulém rozpočtovém období hospodařil bez závažnějších nedostatků a chyb. To potvrdilo i Ministerstvo financí, jehož zpráva tvoří nedílnou součást závěrečného účtu. Celková úroveň hospodaření kraje byla rovněž podrobena analýze provedené ratingovou společností Moody´s Investors Service, která Libereckému kraji potvrdila udělený národní rating na úrovni Aa1.cz se stabilním výhledem,“ říká náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Radou odsouhlasený Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2014 bude předložen Zastupitelstvu LK na zasedání dne 23. června 2015. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624