Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada schválila návrh rozpočtu Libereckého kraje na příští rok

04. 11. 2015

Rada LK na svém včerejším jednání schválila návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016. Rozpočet je sestaven tak, že příjmy kraje se rovnají výdajům, a to ve výši 2 miliardy 610 milionů Kč. Radou odsouhlasený návrh musí ještě na listopadovém zasedání schválit Zastupitelstvo LK.

Nejpodstatnějším vlivem pro jeho sestavení se stala novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, jejímž prostřednictvím se vrací podíl krajů na výnosech státních daní na úroveň roku 2012, tzn. ze stávajícího podílu 7,86%, platného pro rok 2015, na původních 8,92%.

Předpokládaný dopad do finančních zdrojů kraje na rok 2016, z titulu novely tohoto zákona, tak znamená jejich meziroční navýšení o 160 mil. Kč. Na finančních zdrojích kraje se již v letošním roce příznivě projevují dopady rychlejšího než předpokládaného tempa růstu české ekonomiky v závěru letošního roku. Dopad tohoto vlivu na zdroje kraje pro rok 2016 je odhadován na dalších 90 mil. Kč.

Při meziresortním projednávání výdajové části návrhu rozpočtu kraje byla pozornost věnována na priority kraje pro rok 2016, kterými jsou:

•          finanční zajištění smluvních a jím podobných závazků kraje,

•          dokončení procesu optimalizace finančních vztahů rozpočtu kraje k jím zřízeným příspěvkovým organizacím, v meziročním srovnání rozpočtů 2015/2016 v objemovém vyjádření 891 158 tis. Kč/ 907 840 tis. Kč vychází index růstu na 102 %,

•          zrychlení tempa růstu kapitálových výdajů a jejich podílu na celkových výdajích kraje (již při sestavení bilance aktualizovaného rozpočtového výhledu kraje na období let 2016–2019 se výdajový limit této kapitoly stal hlavní prioritou kraje pro rok 2016.  V meziročním srovnání rozpočtů 2015/2016 v objemovém vyjádření 125 197 tis. Kč/ 220 456 tis. Kč vychází index růstu na 176 %),

•          finanční zajištění potřeb nového programovacího období EU na období let 2014–2020
(v roce 2016 je naplánovaná realizace projektů v celkové hodnotě 808 255 tis. Kč a v rozpočtu je nově přiřazeno 206 206 tis. Kč)

•          průběžné snižování zadluženosti kraje, v letech 2013-2016 dluh Libereckého kraje klesne o 353 907 tis. Kč tj. 30,7 % (z 1 152 186 tis. Kč na 798 279 tis. Kč),

•          stabilizace výdajů spojených s výkonem přenesených a samostatných působností kraje včetně výdajů na činnost jednotlivých orgánů kraje,

•          profinancování přijaté strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji na období let 2014–2016, (v návrhu rozpočtu vyčleněno 15 000 tis. Kč)

•          profinancování přijaté strategie podpory sportu v Libereckém kraji na období let 2013–2016 (v Dotačním fondu Libereckého kraje na programy s podporou sportu vyčleněno 15 000 tis. Kč, stejná částka je alokována na přímou podporu sportu),

•          zakotvení výdajových rámců pro poskytování finančních transferů v jednotlivých oblastech podpory již ve schváleném rozpočtu na rok 2016 a jejich meziroční navýšení.

Vyšší tvorba finančních zdrojů kraje na rok 2016 se příznivě projevila ve struktuře výdajů kraje na rok 2016.  V Dotačním fondu Libereckého kraje je celkem vyčleněno 67 000 tis. Kč, v Lesnickém fondu 4 000 tis. Kč, ve Fondu ochrany vod 18 000 tis. Kč a v Krizovém fondu 5 000 tis. Kč. V bilanci roku 2016 byly v objemu 16,8 mil. Kč zohledněny vyšší finanční potřeby vyplývající z aktuálního stavu systemizace pracovních pozic krajského úřadu včetně navýšení mzdových tarifů k 1. 1. 2016.

Vedle vybilancování výše uvedených přímých výdajů kraje pro rok 2016 byly současně i přehodnoceny objemy vynakládané krajem na podporu projektů realizovaných třetími osobami. Meziroční navýšení objemů těchto transferů představuje v úhrnu 44,3 mil. Kč.

Přehled kapitálových výdajů podle resortů:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (tis. Kč)

220 455,88

odbor kancelář hejtmana

500,00

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

62 705,88

odbor sociálních věcí

9 450,00

odbor dopravy

87 200,00

odbor životního prostředí a zemědělství

1 600,00

odbor zdravotnictví

50 000,00

odbor územního plánování

950,00

odbor informatiky

4 000,00

odbor kancelář ředitele

4 000,00

oddělení sekretariátu ředitele

50,00

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624