Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V uplynulém roce hospodařil kraj v kladných číslech a dosáhl rekordních hodnot

22. 06. 2016

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2015 odsouhlasila Rada LK spolu s řádnou účetní závěrkou za období roku 2015. Oba dokumenty odsouhlasilo rovněž zastupitelstvo kraje. Schválením těchto dokumentů zastupitelstvo definitivně uzavřelo rozpočtové období roku 2015 s tím, že současně vzalo na vědomí doprovodné dokumenty, kterými byly výsledky přezkoumání rozpočtového hospodaření kraje za rok 2015 provedené Ministerstvem financí ČR a výsledky analýzy o ratingu kraje, kterou provedla nezávislá ratingová agentura Moody´s.

Dokumenty, zjednodušeně řečeno, komplexně hodnotí finanční, ale i nefinanční parametry uplynulého roku jak na straně příjmů, výdajů, provedených rozpočtových operací, úvěrové zadluženosti, tak i např. základní informace o hospodaření krajem zřízených příspěvkových organizacích nebo krajem založených obchodních společností.

Rok 2015 bychom mohli s nadsázkou nazvat rokem rekordním, a to z pohledu skutečně dosažených příjmů kraje, které za rok 2015 dosáhly objemu 8 024,80 mil. Kč, tak jeho celkových výdajů, jež dosáhly úrovně 7 909,40 mil. Kč.  Výsledkem úspěšného hospodaření je dosažení kladného salda ve výši 115,40 mil Kč.

Rekordním byl rok 2015 i z pohledu vynaložených investic, které atakovaly hranici 1 600 mil. Kč, konkrétní hodnota dosáhla objemu 1 576,20 mil. Kč.  Na podporu rozvoje investičních a neinvestičních aktivit měl kraj v roce 2015 v rámci svého Dotačního fondu připraveny zdroje ve výši 109,41 mil. Kč.

Velikým pozitivem na rozpočtovém hospodaření kraje v uplynulém roce byla skutečnost, že po celé rozpočtové období se dařilo naplňovat plánované věcné záměry a cíle stanovené rozpočtem kraje napříč všemi jeho resorty.

Dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015 činil výsledek hospodaření běžného účetního období
bezmála 700 mil. Kč, konkrétně 699,79 mil. Kč, a celková daňová povinnost z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 činila 5,13 mil. Kč. Mimořádná investiční aktivita kraje v roce 2015 se odrazila i v rozvaze kraje, kde došlo k nárůstu aktiv o 1 360 mil. Kč na celkovou hodnotu 8 406,52 mil. Kč, z toho nárůst dlouhodobého hmotného majetku, zejména staveb, o bezmála 970 mil. Kč.

„Ze závěrečného účtu mimo jiné vyplývá, že kraj v minulém rozpočtovém období hospodařil bez závažnějších nedostatků a chyb. Potvrdilo to kontrolou i ministerstvo financí. Úroveň hospodaření kraje analyzovala také ratingová společnost Moody´s Investors Service Limited, která Libereckému kraji potvrdila přidělený národní rating na úrovni Aa1.cz se stabilním výhledem,“ říká náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Při zpracování návrhu závěrečného účtu vycházel ekonomický odbor z dosažených skutečných výsledků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2015, uvedených ve finančních a účetních výkazech a zjištění vnějších kontrol hospodaření kraje a i výsledků vnitřních průběžných kontrol plnění rozpočtu kraje v průběhu roku 2015.

Liberecký kraj měl zůstatky na běžných účtech k 31.12.2015 ve výši 987 164,61 tis. Kč a peněžních fondů ve výši 127 972,88 tis. Kč.

 

 

 

v tis. Kč

Ukazatel

2015

celkové příjmy

8 024 801,34

celkové výdaje

7 909 401,36

saldo (příjmy minus výdaje)

115 399,98

investice (kapitálové výdaje)

1 576 196,00

stav nesplacených úvěrů, půjček

908 658,29

přijaté dotace

5 373 369,83

 

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215