Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vývoj inkasa daňových příjmů Libereckého kraje zaznamenal v červnu pozitivní obrat, na rok 2014 to ale stále nestačí

15. 07. 2015

Rada kraje na svém zasedání dne 14. července 2015 vzala na vědomí informaci o plnění rozpočtu Libereckého kraje za období leden – červen 2015. Nepříznivý trend z prvního čtvrtletí roku se ve druhém čtvrtletí otočil, inkaso daňových příjmů za měsíc červen převýšilo plánovanou částku v rozpise o 45,6 mil. Kč, a tedy celkem za období leden až červen roku 2015 činí inkaso sdílených daní o 43,0 mil. Kč více než je plánovaný rozpis na toto období. V porovnání se stejným obdobím za loňský rok je ale inkaso v roce 2015 téměř o 15,6 mil. Kč nižší.

V období od 1. ledna do 30. června 2015 byl schválený rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, která byla projednána a schválena příslušnými orgány kraje a ovlivnila celkovou bilanci rozpočtu kraje, tj. příjmy, resp. finanční zdroje a výdaje o celkovou částku 5 822,44 mil. Kč. Skutečné plnění resp. inkaso rozpočtovaných příjmů a skutečné čerpání rozpočtovaných výdajů je uvedeno dle stavu zachyceného v účetnictví kraje k datu 3. července 2015.

Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2015,
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2014

         

v tis. Kč

Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní

1.čtvrtletí

duben

květen

červen

celkem

rozpis daňových výnosů v roce 2015

565 000,0

150 000,0

170 000,0

170 000,0

1 055 000,0

dosažená skutečnost v roce 2015

520 019,7

187 836,3

174 570,0

215 551,2

1 097 977,2

saldo skutečnost 2015 - rozpis 2015

-44 980,3

37 836,3

4 570,0

45 551,2

42 977,2

dosažená skutečnost v roce 2014

602 622,8

172 980,9

164 805,4

173 136,6

1 113 545,7

saldo skutečnost 2015 - 2014

-82 603,1

14 855,4

9 764,6

42 414,6

-15 568,6

 

Bilance příjmů a výdajů kraje k 30. červnu 2015 

       

v tis. Kč

 

Ukazatel

SR 2015

UR 2015

skutečnost

 

01-06/15

 

PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 01-06/2015 CELKEM

2 365 930,00

7 155 724,40

4 441 801,93

 
 

VÝDAJE ZA OBDOBÍ 01-06/2015 CELKEM

2 269 055,00

8 091 499,15

4 067 507,73

 
 

SALDO K 30. 06. 2015

96 875,00

-935 774,75

374 294,20

 
 
 

Vzhledem k tomu, že objem skutečně dosažených příjmů za období leden až červen 2015 byl za první pololetí roku 2015 vyšší než skutečně realizované výdaje za toto období, nedošlo ke snížení zůstatků krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215