Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Oddělení ekonomických analýz

Ekonomické analýzy

Samostatná působnost

 • sestavuje návrh střednědobého rozpočtového výhledu kraje,
 • zpracovává rozpočtové analýzy, prognózy a rozbory rozpočtového hospodaření kraje a z nich vyplývající trendy rozpočtového vývoje kraje, 
 • vede evidenci dlouhodobých finančních závazků kraje vyplývající z krajem uzavřených smluv a usnesení zastupitelstva a rady kraje,
 • organizuje a zpracovává podklady pro ratingové hodnocení kraje,
 • spolupracuje s gestory krajského úřadu při sestavování rozpočtu a řízení hotovostních toků u projektů  využívající  strukturální pomoci EU v rámci příslušní kapitoly rozpočtu kraje,
 • zpracovává  návrhy na systémové změny ve finančním hospodaření kraje,
 • spolupracuje na zpracování připomínek k návrhům právních předpisů s celostátní působností v ekonomické oblasti,
 • spravuje WEB stánky kraje vyhrazené ekonomickému odboru.

 
Závazky a pohledávky

Samostatná působnost

 • je gestorem zpracování daňových přiznání kraje (daně z příjmu právnických osob, daně  z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí),
 • je gestorem pořizování, evidence a distribuce pokutových bloků,
 • provádí roční vyúčtování pokutových bloků a zabezpečuje souhlas a skartaci znehodnocených nebo neplatných pokutových bloků,
 • eviduje a vymáhá pohledávky (daňové nedoplatky vzniklé na poplatcích, nařízených odvodech, sankcích, pokutách a penále) kraje po lhůtě splatnosti podle zákona 337/1992 o správě daní a poplatků, předané správci pohledávek – příslušnými odbory krajského úřadu, k vymáhání.

 

Přenesená působnost

 •  eviduje a vydává identifikační známky obecním úřadům po potřebu povolovacích řízení  na provozování  výherních hracích přístrojů na území kraje,
 • provádí roční vyúčtování identifikačních známek a skartaci znehodnocených a neplatných identifikačních známek,
 • vydává, na žádost obce v působnosti kraje, povolení k provozování výherních hracích přístrojů,
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách provozovateli v případech, kdy vydal povolení k jejich provozování a ukládá pokuty podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách,
 • je odvolacím orgánem u správních rozhodnutí vydaných obcemi při povolení k provozování hracích výherních přístrojů, změny jejich stálého umístění a při povolování loterií a tombol.

 
Peněžní fondy

Samostatná působnost

 • sestavuje návrh rozpočtu investičního fondu kraje,
 • je gestorem sestavení návrhů rozpočtů ostatních peněžních fondů kraje, 
 • koordinuje průběžnou operativní evidenci příjmů a výdajů peněžních fondů kraje na základě spolupráce jednotlivých správců programů  a zabezpečuje dostatečné cash flow na bankovních účtech peněžních fondů kraje,
 • je věcným správcem dotačního informačního systému (DIS) víceresortních peněžních fondů zřízených krajem, provádí metodickou činnost na úseku peněžních fondů a koordinuje činnost resortních správců programů jednotlivých peněžních fondů kraje.