Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Oddělení rozpočtu a financování

Rozpočet a financování

Samostatná působnost

 • sestavuje návrh rozpočtu kraje a návrh rozpisu rozpočtu kraje,
 • vede přehledy o tvorbě a čerpání rozpočtu kraje,
 • eviduje změny a úpravy rozpočtu kraje na základě schválených rozpočtových opatření a sestavuje upravený rozpočet kraje,
 • navrhuje rozpočtová opatření v případech hrozí-li kraji schodkové rozpočtové hospodaření,
 • spravuje daňové příjmy kraje a rozpočtovou rezervu kraje,
 • spravuje rozpočtované výdaje vyčleněné rozpočtem kraje ekonomickému odboru,
 • zabezpečuje průběžné financování rozpočtovaných potřeb kraje podle schváleného, resp. upraveného rozpočtu kraje,
 • provádí formální a věcnou kontrolu platebních poukazů předkládaných správci rozpočtových prostředků kraje k proplacení,
 • vydává metodické pokyny a postupy v oblasti rozpočtového financování kraje a metodicky řídí jednotlivé správce rozpočtových prostředků kraje ve věci rozpočtové skladby,
 • spolupracuje s  orgány oprávněnými provádět kontrolu hospodaření kraje podle rozpočtu,
 • sestavuje návrh závěrečného účtu kraje,
 • vede administrativu finančního výboru zastupitelstva kraje.


           
Přenesená působnost

 • organizuje a zpracovává podklady jednotlivých resortů kraje a obcí v působnosti kraje vyžádaných si ústředními orgány státní správy pro potřebu sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu,
 • spravuje příjmy kraje, které vycházejí ze souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje, 
 • organizuje a zabezpečuje rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a dobrovolných svazků obcí  v působnosti kraje,
 • pořizuje vstupní data schváleného a upraveného rozpočtu kraje a prostřednictvím PVT je předává ministerstvu financí,
 • eviduje přijaté účelové finanční prostředky přijaté krajem do rozpočtu z jiných veřejných rozpočtů,
 • zajišťuje převody dotací z jiných veřejných rozpočtů do rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí dle dispozic resortních správců dotací,
 • organizuje a zpracovává finanční vypořádání vztahů rozpočtu kraje, měst a obcí v působnosti  kraje se státním rozpočtem,
 • organizuje zpracování vybraných údajů pro hodnocení a plnění rozpočtu kraje ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státního závěrečného účtu.Platební styk

Samostatná působnost

 • zajišťuje platební styk kraje s peněžními ústavy a je gestorem využívání systému elektronického bankovnictví,
 • vede evidenci došlých a vydaných faktur a převzatých platebních poukazů
 • zajišťuje zřizování a rušení bankovních účtů kraje,
 • zajišťuje vydání a rušení platebních karet pro členy zastupitelstva a zaměstnance kraje,
 • vede denní přehledy zůstatků na bankovních účtech kraje a sleduje cash flow kraje.