Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Oddělení účetní evidence

Účetní evidence

Samostatná působnost

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření kraje podle účetních standardů,
 • je garantem a vede správu číselník elektronického zpracování účetní evidence kraje,
 • vede správu číselník elektronického zpracování účetní evidence kraje,
 • kontroluje formální náležitosti účetních dokladů předaných odbory k zaúčtování a vede jejich evidenci,
 • zpracovává příslušné účetní a finanční výkazy za krajský úřad,
 • účtuje o majetku kraje ve správě krajského úřadu a eviduje majetek kaje svěřený do správy kraje zřízených příspěvkových organizací,
 • koordinuje postup vedení základních okruhů účetnictví kraje,
 • organizuje a koordinuje zpracování účetní evidence na určených účetních místech krajského úřadu,
 • vede evidenci saldokont pohledávek kraje předaných jejich správci k zaúčtování,
 • organizuje inventarizaci majetku a závazků kraje,
 • provádí dokladovou inventarizaci a její odsouhlasení na účetnictví kraje
 • provádí likvidaci cestovních příkazů tuzemských pracovních cest zaměstnanců kraje a členů zastupitelstva kraje
 • vydává metodické pokyny a postupy v oblasti účetnictví
 • poskytuje metodickou pomoc v oblasti účetnictví
 • spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování,
 • spolupracuje s auditorem a poskytuje mu nezbytné podklady
 • zabezpečuje předávání účetních písemností k archivaci,


Přenesená působnost

 • zpracovává příslušné účetní a finanční výkazy za kraj 


 
Sumarizace

Samostatná působnost

 • vydává metodické pokyny a postupy v oblasti sumarizací účetních a finančních výkazů,
 • poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazům obcí v oblasti zpracování účetních a finančních výkazů,
 • zabezpečuje předávání účetních písemností k archivaci,
 • spravuje účelový registr ADO,


Přenesená působnost

 • organizuje a koordinuje zpracování souhrnných účetních a finančních výkazů příspěvkových organizací zřízených obcemi v působnosti kraje,
 • organizuje a koordinuje zpracování souhrnných účetních a finančních výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí  v působnosti kraje,
 • měsíčně přebírá účetní data obcí a dobrovolných svazků obcí a ve stanovených termínech výkazy jimi zřízených příspěvkových organizací, provádí  jejich formální kontrolu a sumarizaci,
 • zabezpečuje hromadné zpracování převzatých účetních dat a výkazů za kraj a zabezpečuje jejich předání ve stanovených termínech ministerstvu financí,
 • zabezpečuje příp. opravy předkládaných účetních a finančních výkazů obcí, dobrovolných svazů obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací,
 • organizačně a metodicky usměrňuje vedení účetnictví a výkaznictví obcí, jimi řízených příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí v působnosti kraje,
 • spolupracuje s auditorem a poskytuje mu nezbytné podklady.

 

 

Ekonomické práce

Samostatná působnost

 •  vede spisovou službu odboru, zabezpečuje příjem došlé pošty a její rozdělení na oddělení a zajišťuje odesílání pošty odboru,
 • vede evidenci a kontrolu docházky zaměstnanců kraje zařazených do odboru, zajišťuje požadavky na dopravu, dovolené, propustky,
 • vevidenci usnesení orgánů kraje,
 • provádí další ekonomické a administrativní práce nezbytné pro práci odboru podle pokynů vedoucího,