Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Priority LK z pohledu občana

Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu samostatně spravujícím kraj, představovanou zastupitelstvem, která pečuje o všestranný rozvoj krajského území a o potřeby svých občanů. Kraj je veřejnoprávní korporací, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu.

Rozpočet kraje je finančním plánem, zpravidla ročním, shodným s kalendářním rokem, jímž se řídí financování činností kraje. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace. Příjmy kraje jsou vymezené zákonem. Z výdajů kraj hradí náklady spojené s činností orgánů kraje v samostatné i přenesené působnosti, veškeré závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených mu zvláštními právními předpisy, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů a jiné výdaje uskutečňované v rámci působností kraje. O struktuře výdajů rozhoduje zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu kraje na příslušné rozpočtové období. 

Pro potřebu zvýšení transparentnosti a spoluúčasti občanů kraje na rozhodovacím procesu o struktuře výdajů kraje byl zpracován následující hlasovací formulář, jehož prostřednictvím se mohou k přípravě rozpočtu kraje vyjádřit občané starší 18 let, kteří jsou státními občany ČR a přihlášeni k trvalému pobytu v některé obci Libereckého kraje. Občan má právo hlasovací formulář vyplnit anonymně nebo se k vyplnění dotazníku přihlásit svým jménem.

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

Formulář je vytvořen v aplikaci 602Form Filler, která je volně ke stažení https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Informace ke stávajícímu rozpočtu - ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET